Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

 

NA WYCIECZKI OGÓLNODOSTĘPNE

(obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów przejazdowych Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej, zwanego dalej PGTKW w pociągach objętych sprzedażą ogólnodostępną, z wyłączeniem pociągów na zamówienie.

2. Każdy pasażer udający się w podróż Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową musi posiadać ważny bilet indywidualny lub być członkiem grupy posiadającej bilet grupowy.

3. Przejazd bez ważnego biletu podlega karze pieniężnej w wysokości trzykrotności ceny biletu normalnego oferowanego w przedsprzedaży.

4. Dostępne są bilety: indywidualne, rodzinne (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny lub Piaseczyńską Kartę Mieszkańca), grupowe oraz specjalne.

5. Bilety indywidualne posiadają następujące kategorie:

a) bilet normalny dla osób, które ukończyły 18 lat, w tym emeryci i renciści,

b) bilet ulgowy dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat,

c) bilet na przewóz psa,

d) bilet bagażowy na przewóz roweru.

6. Dzieci do lat trzech, o ile podróżują na kolanach opiekuna, są zwolnione z opłat i nie muszą posiadać biletu. W przypadku zajmowania przez dziecko poniżej trzech lat oddzielnego miejsca – konieczne jest wykupienie biletu ulgowego.

7. Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

8. Cennik znajduje się na stronie internetowej Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej: www.kolejka-piaseczno.pl

9. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Po zakupie bilety podlegają wymianie lub zwrotowi nie później niż na godzinę przed odjazdem pociągu.

11. Przy zwrocie pieniędzy za zakupione bilety potrąca się 10% ich wartości.

12. Wykorzystanie biletu w terminie innym niż wydrukowany na bilecie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z PGTKW.

13. W trakcie wycieczek ogólnodostępnych nie stosuje się żadnych innych ulg niż przewidziane w cenniku.

14. Przewóz wózków dziecięcych nie podlega opłatom.


 

§ 2

Zakup biletów PRZEZ INTERNET

 

1. Rezerwacji biletów dokonuje się na stronie PGTKW https://bilety.kolejka-piaseczno.pl

2. Po zrobieniu rezerwacji należy dokonać zapłaty przelewem na konto PGTKW: Bank Spółdzielczy w Piasecznie, nr rachunku 51 8002 0004 0022 0105 2000 000.

3. Zakupione i wydrukowane przez Kupującego bilety upoważniają do przejazdu koleją wąskotorową w dniu i na trasie określonej na bilecie.

4. Wydrukowane bilety należy zachować do kontroli przez konduktora w trakcie podróży.

5. Podróżny może także posługiwać się biletem w formie elektronicznej.

6. Nieokazanie konduktorowi wydruku lub formy elektronicznej zakupionego biletu będzie traktowane jako jego brak.

 

§ 3

Zakup biletów W DNIU WYJAZDU

 

  1. Osoby nie posiadające biletu zakupionego w przedsprzedaży internetowej mogą nabyć bilet w kasie biletowej w dniu wycieczki przed planowanym odjazdem pociągu.

  2. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16:00, bilety można także nabyć w biurze Zarządu PGTKW w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza 14.

  3. Zakup biletu jest także możliwy u obsługi pociągu pod warunkiem zgłoszenia chęci zakupu przed odjazdem (bezpośrednio bądź telefonicznie) i uzyskaniu informacji potwierdzającej taką możliwość.

  4. Ceny za bilety zakupione poza przedsprzedażą internetową określa cennik, o którym mowa w § 1 pkt. 4.

 

§ 4

Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z zakupionymi przez Internet lub w Kasie biletami należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: turystyka@kolejka-piaseczno.pl, wpisując w temacie wiadomości hasło "Reklamacja".

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz opis reklamowanego zdarzenia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również informacje o rodzaju i ilości zakupionych biletów oraz datę i godzinę transakcji.

3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie skanu zakupionego biletu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia.

5. Po zweryfikowaniu transakcji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwota transakcji zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej: www.kolejka-piaseczno.pl

2. We wszystkich przypadkach nieujętych w niniejszym Regulaminie, reklamacje rozpatrywane będą indywidualnie, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

3. Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.