Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I PRZEJAZDU KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ ORAZ ZABYTKOWĄ LINIĄ AUTOBUSOWĄ „51” (WYCIECZKI OGÓLNODOSTĘPNE)

 

NA WYCIECZKI OGÓLNODOSTĘPNE

(obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów przejazdowych Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej, zwanego dalej PGTKW w pociągach i autobusach zabytkowej linii „51” objętych sprzedażą ogólnodostępną, z wyłączeniem pociągów na zamówienie.

2. Każdy pasażer udający się w podróż Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową musi posiadać ważny bilet indywidualny lub być członkiem grupy posiadającej bilet grupowy.

3. Przejazd bez ważnego biletu podlega karze pieniężnej w wysokości trzykrotności ceny biletu normalnego oferowanego w przedsprzedaży.

4. Dostępne są bilety: indywidualne, rodzinne (dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka), grupowe oraz specjalne.

5. Bilety indywidualne posiadają następujące kategorie

   a) bilet normalny dla osób, które ukończyły 18 lat, w tym emeryci i renciści, 
   b) bilet ulgowy dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
   c) bilet na przewóz psa,
   d) bilet bagażowy na przewóz roweru.

6. Dzieci do lat trzech, o ile podróżują na kolanach opiekuna, są zwolnione z opłat i nie muszą posiadać biletu. W przypadku zajmowania przez dziecko poniżej trzech lat oddzielnego miejsca – konieczne jest wykupienie biletu ulgowego.

7. Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

8. Cennik znajduje się na stronie internetowej Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa    Kolei Wąskotorowej: www.kolejka-piaseczno.pl

9. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Po zakupie bilety podlegają wymianie lub zwrotowi nie później niż na godzinę przed odjazdem pociągu.

11. Przy zwrocie pieniędzy za zakupione bilety potrąca się 10% ich wartości. 

12. Wykorzystanie biletu w terminie innym niż wydrukowany na bilecie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z PGTKW.

13. W trakcie wycieczek ogólnodostępnych nie stosuje się żadnych innych ulg niż przewidziane w cenniku, w tym ulg ustawowych.

14. Ulg z poszczególnych tytułów nie sumuje się

15. Przewóz wózków dziecięcych nie podlega opłatom.

16. Z przejazdu autobusem zabytkowej linii „51” mogą skorzystać jedynie pasażerowie posiadający ważny bilet na przejazd kolejką wąskotorową wraz z dowozem autobusem linii „51”.

17. Linię autobusową „51” obsługują autobusy wysokopodłogowe.


 

§ 2

Zakup biletów przez Internet

 

1. Rezerwacji i zakupu biletów dokonuje się na stronie PGTKW https://bilety.kolejka-piaseczno.pl

3. Zakupione i wydrukowane (lub okazane konduktorowi w wersji elektronicznej na smartfonie) przez Kupującego bilety upoważniają do przejazdu:

- koleją wąskotorową,
- autobusem zabytkowej linii „51” i kolejką wąskotorową

w dniu i na trasie określonej na bilecie

4. Podróżny może także posługiwać się biletem w formie elektronicznej

Wydrukowane bilety należy zachować do kontroli przez konduktora w trakcie podróży.

5. Nieokazanie konduktorowi wydruku lub formy elektronicznej zakupionego biletu będzie traktowane jako jego brak. 

6. Podróżni posiadający bilety ulgowe w ramach Karty Dużej Rodziny, Karty Mieszkańca Piaseczna, Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka – są obowiązani do okazania tych kart w trakcie kontroli biletów. W przypadku braku właściwej karty – podróżny zobowiązany będzie do uiszczenia dopłaty do ceny normalnej.

7. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, bilety w ramach     przedsprzedaży można także nabyć w biurze Zarządu PGTKW w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza 14.

 

§ 3

Zakup biletów w dniu wyjazdu

 

1. Osoby nie posiadające  biletu zakupionego w przedsprzedaży internetowej mogą nabyć bilet w kasie biletowej w dniu wycieczki przed planowanym odjazdem pociągu.

2. Zakup biletu jest także możliwy u obsługi pociągu pod warunkiem zgłoszenia chęci zakupu przed odjazdem (bezpośrednio bądź telefonicznie) i uzyskaniu informacji potwierdzającej taką możliwość.

3. Ceny za bilety zakupione poza przedsprzedażą internetową określa cennik, o którym mowa w § 1 pkt. 4.

 

§ 4

Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z zakupionymi przez Internet lub w Kasie biletami należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: turystyka@kolejka-piaseczno.pl, wpisując w temacie wiadomości hasło "Reklamacja".

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz opis reklamowanego zdarzenia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również informacje o rodzaju i ilości zakupionych biletów oraz datę i godzinę transakcji.

3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie skanu zakupionego biletu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia.

5. Po zweryfikowaniu transakcji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwota transakcji zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy Klienta.

7. Reklamacje zgłaszane po upływie 7 dni kalendarzowych od daty odbytej wycieczki nie będą rozpatrywane.

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej: www.kolejka-piaseczno.pl

2. We wszystkich przypadkach nieujętych w niniejszym Regulaminie, reklamacje rozpatrywane będą indywidualnie, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

3. PGTKW zastrzega sobie prawo do odwołania pociągu:
    - w niedziele w przypadku mniejszej ilości pasażerów niż 30 dorosłych osób lub ze względu na złą pogodę,
    - w soboty w przypadku mniejszej ilości pasażerów niż 10 osób.

4. W pociągu i autobusie linii „51” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

5. PGTKW zastrzega sobie, iż w przypadku skrajnie niesprzyjającej pogody (np. burzy lub ulewnego deszczu) może przyspieszyć powrót kolejki do Piaseczna, o czym pasażerowie będą informowani na bieżąco.

6. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w zabytkowym pociągu i autobusie (1 miejsce) osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich – przed zakupem biletu proszone są o kontakt telefoniczny (607 155 188) lub mailowy (turystyka@kolejka-piaseczno.pl) w celu ustalenia szczegółów przejazdu.

7. PGTKW zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.